Thủ Thuật

Hàm PRICE, PRICEDISC, PRICEMAT – Tính giá trị của chứng khoán trong Excel – Phụ Kiện MacBook Chính Hãng

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cụ thể ý nghĩa và cách sử dụng những hàm PRICE, PRICEDISC, PRICEMAT – Tính giá trị của sàn chứng khoán trong excel .

1. Hàm PRICE

Mô tả: Trả về giá trị trên mỗi 100 $ của một chứng khoán thanh toán lợi tức theo chu kỳ.

Cú pháp: = PRICE(settlement, maturity, rate, yld, redemption, frequency, basis).

Trong đó:

settlement: Ngày kết toán chứng khoán là ngày sau ngày phát hành chứng khoán được bán cho người mua, là tham số bắt buộc.

maturity: Ngày đáo hạn hay hết hạn của chứng khoán, là tham số bắt buộc.

rate: Lãi suất hàng năm của chứng khoán.

yld: Lợi nhuận hàng năm của chứng khoán.

redemption: Giá trị hoàn lại của chứng khoán tính theo đơn vị 100$.

frequency: Số lần trả lãi trên năm, frequency=1 -> trả mỗi năm 1 lần, frequency =2 -> trả lãi mỗi năm 2 lần, frequency =4 -> trả lãi mỗi năm 4 lần.

basis: Cơ sở dùng để đếm ngày, có các giá trị sau:

+ basis = 0 hoặc bỏ lỡ : Một tháng có 30 ngày, một năm có 360 ngày dựa trên chuẩn US .+ basis = 1 : Số ngày trên tháng = số ngày trong thực tiễn trên tháng, số ngày trên năm bằng số ngày thực tiễn trên năm .+ basis = 2 : Số ngày trên tháng = số ngày thực tiễn trên tháng, số ngày trên năm là 360 ngày .+ basis = 3 : Số ngày trên tháng = số ngày thực tiễn mỗi tháng, số ngày trên năm = 365 ngày .+ basis = 4 : Số ngày trên tháng = 30 ngày, số ngày trên năm 360 ngày theo chuẩn châu Âu .

Chú ý:

– Nếu settlement, maturity, frequency là số thập phân hàm lấy giá trị nguyên của những tham số đó .– Trường hợp nhập tài liệu ngày không hợp lệ hàm trả về lỗi # NUM !– Nếu yld hàm trả về giá trị lỗi # NUM !– Nếu giá trị của frequency không nằm trong tập { 1, 2, 4 } hoặc giá trị basis không nằm trong tập { 0, 1, 2, 3, 4 } hàm trả về giá trị lỗi .– Trường hợp settlement > maturity hàm trả về giá trị lỗi # NUM !

Ví dụ:

Tính giá trị của sàn chứng khoán ( dựa trên USD 100 ) biết ngày kết toán sàn chứng khoán là 3/12/2016, ngày hết hạn sàn chứng khoán là 2/19/2020, lãi suất vay hàng năm là 12.6 %, doanh thu hàng năm là 5.9 %, một năm trả lãi 2 lần, cơ sở để tính ngày là số ngày trong thực tiễn trên mỗi tháng và số ngày thực tiễn trên năm .

Tại ô cần tính nhập công thức: =PRICE(B8, C8, D8, E8, 100,F8,1).

Hàm PRICE, PRICEDISC, PRICEMAT

Nhấn Enter -> giá trị chứng khoán theo mệnh giá 100$ là:

Hàm PRICE, PRICEDISC, PRICEMAT 2

2. Hàm PRICEDISC

Mô tả: Hàm thực hiện tính giá trị mệnh giá 100$ của một chứng khoán đã chiết khấu.

Cú pháp: = PRICEDISC(settlement, maturity, discount, redemption, basis).

Trong đó :

settlement: Ngày kết toán chứng khoán là ngày sau ngày phát hành chứng khoán được bán cho người mua, là tham số bắt buộc.

maturity: Ngày đáo hạn hay hết hạn của chứng khoán, là tham số bắt buộc.

discount: Tỷ lệ chiết khấu của chứng khoán.

redemption: Giá trị hoàn lại của chứng khoán, tính theo đơn vị 100$.

basis: Cơ sở dùng để đếm ngày, có các giá trị sau:

+ basis = 0 hoặc bỏ lỡ : Một tháng có 30 ngày, một năm có 360 ngày dựa trên chuẩn US .+ basis = 1 : Số ngày trên tháng = số ngày trong thực tiễn trên tháng, số ngày trên năm bằng số ngày thực tiễn trên năm .+ basis = 2 : Số ngày trên tháng = số ngày thực tiễn trên tháng, số ngày trên năm là 360 ngày .+ basis = 3 : Số ngày trên tháng = số ngày thực tiễn mỗi tháng, số ngày trên năm = 365 ngày .+ basis = 4 : Số ngày trên tháng = 30 ngày, số ngày trên năm 360 ngày theo chuẩn châu Âu .

Chú ý:

– Hàm được tính bằng công thức:

Công thức

– Nếu settlement, maturity, frequency là số thập phân hàm lấy giá trị nguyên của các tham số đó.

– Trường hợp nhập tài liệu ngày không hợp lệ hàm trả về lỗi # NUM !

– Nếu yld hoặc rate hoặc frequency -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu giá trị của frequency không nằm trong tập {1, 2, 4} hoặc giá trị basis không nằm trong tập {0, 1, 2, 3, 4} hàm trả về giá trị lỗi.

– Trường hợp settlement > maturity hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính giá trị của chứng khoán (dựa trên $100) biết ngày kết toán chứng khoán là 3/12/2016, ngày hết hạn chứng khoán là 2/19/2020, tỷ lệ chiết khấu là 4.66% cơ sở để tính ngày là số ngày thực tế trên mỗi tháng và số ngày thực tế trên năm.

Hàm PRICE, PRICEDISC, PRICEMAT 3

Tại ô cần tính nhập công thức:

Hàm PRICE, PRICEDISC, PRICEMAT 4

Nhấn Enter kết quả trả về:

Hàm PRICE, PRICEDISC, PRICEMAT 5

3. Hàm PRICEMAT

Mô tả: Hàm thực hiện tính giá trị dựa trên mệnh giá 100$ của một chứng khoán thanh toán lãi vào ngày đáo hạn hay hết hạn của chứng khoán.

Cú pháp: = PRICEMAT(settlement, maturity, issue, rate, yld, basis).

Trong đó :

settlement: Ngày kết toán chứng khoán là ngày sau ngày phát hành chứng khoán được bán cho người mua, là tham số bắt buộc.

maturity: Ngày đáo hạn hay hết hạn của chứng khoán, là tham số bắt buộc.

issue: Ngày phát hành chứng khoán, là tham số bắt buộc.

rate: Lãi suất hàng năm của chứng khoán.

yld: Lợi nhuận hàng năm của chứng khoán.

basis: Cơ sở dùng để đếm ngày, có các giá trị sau:

+ basis = 0 hoặc bỏ lỡ : Một tháng có 30 ngày, một năm có 360 ngày dựa trên chuẩn US .+ basis = 1 : Số ngày trên tháng = số ngày thực tiễn trên tháng, số ngày trên năm bằng số ngày trong thực tiễn trên năm .+ basis = 2 : Số ngày trên tháng = số ngày thực tiễn trên tháng, số ngày trên năm là 360 ngày .+ basis = 3 : Số ngày trên tháng = số ngày trong thực tiễn mỗi tháng, số ngày trên năm = 365 ngày .+ basis = 4 : Số ngày trên tháng = 30 ngày, số ngày trên năm 360 ngày theo chuẩn châu Âu .

Chú ý:

– Công thức tính của hàm:

Công thức 2

– Nếu settlement, maturity, frequency là số thập phân hàm lấy giá trị nguyên của các tham số đó.

– Trường hợp nhập tài liệu ngày không hợp lệ hàm trả về lỗi # NUM !

– Nếu yld hoặc rate hoặc frequency -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu giá trị của frequency không nằm trong tập {1, 2, 4} hoặc giá trị basis không nằm trong tập {0, 1, 2, 3, 4} hàm trả về giá trị lỗi.

– Trường hợp settlement > maturity hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính giá trị của sàn chứng khoán biết ngày kết toán sàn chứng khoán là 3/12/2016, ngày hết hạn sàn chứng khoán là 2/19/2020, ngày phát hành là 2/19/2014, lãi suất vay hàng năm là 12.8 %, doanh thu hàng năm thu được là 6.9 % cơ sở để tính ngày là số ngày thực tiễn trên mỗi tháng và số ngày trong thực tiễn trên năm .

Hàm PRICE, PRICEDISC, PRICEMAT 6

Tại ô cần tính nhập công thức: =PRICEMAT(B8,C8,D8,E8,F8,G8).

Hàm PRICE, PRICEDISC, PRICEMAT 7

Nhấn Enter kết quả trả về:

Hàm PRICE, PRICEDISC, PRICEMAT 8

Trên đây là hướng dẫn cụ thể ý nghĩa và cách sử dụng những hàm tính giá trị sàn chứng khoán .Chúc những bạn thành công xuất sắc !

Những bài viết liên quan

Nút quay lại đầu trang