Thủ Thuật

Tải File Quản Lý Báo Cáo Công Nợ Bằng Excel Miễn Phí 3/2022

Các chức năng chính của file quản lý báo cáo công nợ

File Excel cung ứng rất đầy đủ những tính năng chính của ứng dụng quản lý công nợ. Ưu điểm là file khá đơn thuần và thuận tiện thao tác kể cả cho người không quen sử dụng Excel .

1. Quản lý báo cáo công nợ chi tiết

Trong phần quản lý báo cáo giải trình công nợ cụ thể người sử dụng sẽ nhập và lưu những thông tin :

 • Thời gian mà khách hàng/nhà cung cấp trả.
 • Nội dung liên quan đến sản phẩm và khách hàng/nhà cung cấp.
 • Phải trả tăng.
 • Phải trả giảm.
 • Nhập số dư.

công nợ chi tiết

2.  Quản lý báo cáo công nợ tổng hợp phải trả

   Trong phần tổng hợp công nợ phải trả thì người sử dụng sẽ nhập và lưu thông tin:

 • Nhập STT.
 • Các nội dung liên quan đến sản phẩm và khách hàng/nhà cung cấp(mã hàng, tên khách hàng/nhà cung cấp, cột phân loại khách hàng và nhà cung cấp).
 • Các thông tin dữ liệu về công nợ phải trả như phải trả bắt đầu.
 • Phải trả đầu kỳ.
 • Phải trả tăng.
 • Phải trả giảm.
 • Phải trả cuối kỳ.

File công nợ tổng hợp

3. Quản lý báo cáo danh mục khách hàng/nhà cung cấp

tin tức người dùng cần khai báo vào file báo cáo giải trình hạng mục người mua / nhà cung ứng như sau :

 • Số thứ tự của khách hàng/nhà cung cấp.
 • Mã khách hàng/nhà cung cấp.
 • Tên khách hàng/nhà cung cấp.
 • Cột phân loại khách hàng và nhà cung cấp. 
 • Số liệu phải trả khi bắt đầu sử dụng PM.
 • Số liệu phải thu khi bắt đầu sử dụng PM.
 • Địa chỉ khách hàng/nhà cung cấp.
 • Số điện thoại của khách hàng/nhà cung cấp.

File danh mục khách hàng

4. Quản lý báo cáo nhập liệu

Người dùng cần nhập và lưu thông tin trong phần quản lí báo cáo giải trình nhập liệu như sau :

 • Thời gian nhập số liệu vào báo cáo.
 • Số chứng từ. 
 • Nội dung liên quan đến sản phẩm và khách hàng/nhà cung cấp. 
 • Tổng số tiền phải thu từ khách hàng/nhà cung cấp.
 • Tổng tiền đã thu từ khách hàng/nhà cung cấp. 
 • Mã khách hàng/nhà cung cấp.
 • Tên khách hàng/nhà cung cấp.
 • Ghi chú.

File nhập liệu

5. Phiếu giao hàng

tin tức cần có mà người dùng nhập và lưu trong phiếu giao hàng như sau :

 • Nhập thời gian giao hàng.
 • Tên khách hàng hoặc nhà cung cấp.
 • Số thứ tự trong sản phẩm.
 • Tên sản phẩm mà khách hàng mua.
 • Số lượng sản phẩm mà khách hàng mua.
 • Giá và thành tiền trong sản phẩm.
 • Tổng số lượng, giá và thành tiền của sản phẩm.

Phiếu giao hàng

Tải File Quản Lý Báo Cáo Công Nợ

Video hướng dẫn sử dụng

Những bài viết liên quan

Nút quay lại đầu trang