Thủ Thuật

[#2] Cách sử dụng lọc dữ liệu – Advanced Filter trong Microsoft Excel

Ngoài công cụ lọc dữ liệu là Filter thì Excel còn tương hỗ công cụ lọc nâng cao là Advanced Filter. So với cách lọc dữ liệu bằng Filter thì Advanced Filter có nhiều ưu điểm hơn. Advanced Filter giúp bạn lọc dữ liệu theo các tiêu chuẩn setup sẵn, kiểm soát và điều chỉnh tiêu chuẩn ngay tại các Cell .
Vì vậy, thành thạo công cụ Advanced Filter thì nó sẽ tương hỗ bạn rất nhiều trong việc sử dụng Excel để quản trị dữ liệu .

Cách sử dụng lọc dữ liệu – Advanced Filter trong Microsoft Excel

1

Cách tạo Advanced Filter

Để mở bảng Advanced Filter, bạn chuyển qua Tab Data (1) > Advanced (3).

Advanced Filter - Excel

👉 Lưu ý: Clear (2) được sử dụng khi bạn đã lọc dữ liệu. Nút này cho phép bạn xóa kết quả lọc để đưa bảng dữ liệu về ban đầu.

2 Hướng dẫn thực hiện lọc dữ liệu bằng  Advanced Filter

👉 Lưu ý : được sử dụng khi bạn đã lọc dữ liệu. Nút này được cho phép bạn xóa hiệu quả lọc để đưa bảng dữ liệu về khởi đầu .

Sau khi chọn Advanced, thì bạn sẽ được của sổ Advanced Filter. Trong cửa sổ này bao gồm các trường sau:

Advanced Filter - Excel

 • Filter the list, in-place: tức là kết quả lọc sẽ Fill ngay tại bảng tính, tương tự với lọc dữ liệu theo kiểu Filter.
 • Copy to another location: kết quả lọc sẻ được copy tới địa chỉ khác theo chỉ định trong trường (5).
 • List range: vùng dữ liệu cần lọc. Tips: bạn chỉ cần click chuột vào vùng dữ liệu cần lọc và chọn Advanced là Excel sẽ tự Fill vào.
 • Criteria range: vùng tiêu chí lọc. Lưu ý: bao gồm cả Tên cột và tên cột phải giống với tên cột của bảng cần lọc dữ liệu. Excel sẽ so sánh theo Tên cột để lọc giá trị.
 • Copy to: chỉ định vị trí sẽ hiển thị kết quả lọc nếu bạn chọn Copy to another location (2).
 • Unique records only: nếu kết quả lọc có nhiều hàng giống nhau thì chỉ lấy 1 hàng.

Ví dụ Thực hiện lọc với 1 hàng tiêu chuẩn ( phép AND )

 • Chọn Filter the list, in-place.
 • List range: chọn vùng lọc dữ liệu là: $A$9:$I$37
 • Criteria range: chọn điều kiện lọc: $C$3:$I$4. Trong Advanced Filter các bạn có thể liệt kê tất cả các Tên cột của bảng dữ liệu cần lọc, những tiêu chí không muốn lọc thì để ô giá trị ngay bên dưới rỗng. Excel chỉ lấy các tiêu chí lọc khi có giá trị khác rỗng để tìm kiếm.
 • Chọn OK để thực hiện lọc dữ liệu và xem kết quả bên dưới nhé.

Advanced Filter - Excel

Kết quả sẽ được Tên thiết bị là laptop AND Hãng là dell AND Tình trạng là Đang SD.

Advanced Filter - Excel

Trong Excel, các tiêu chí trong 1 hàng là phép AND (Và), tức là tc_1 AND tc_2 AND tc_3…Excel không lấy các kết quả nếu không thỏa hết các tiêu chí.

Ví dụ triển khai lọc với 2 hàng tiêu chuẩn ( phép OR )

advanced-filter-excel-87-4

👉 Kết quả sẽ được như sau: Tất cả các hàng thỏa điều kiện ( Tên thiết bị là laptop AND Hãng là dell AND Tình trạng là Đang SD) OR (Tên thiết bị là pc AND Tình trạng là Đang SD).

Advanced Filter - Excel

⇒ Như vậy, lọc giữa các hàng với nhau là phép OR (hợp), tức là tc_h1 OR tc_h2 OR ….

3 Lọc với các tiêu chí chứa dấu so sánh.

Mặc định là so sánh bằng, và bạn hoàn toàn có thể thêm vào các dấu so sánh sau :

 • >: lớn hơn
 • >=: lớn hơn hoặc bằng
 • <: nhỏ hơn
 • <=: nhỏ hơn hoặc bằng.

Advanced Filter - Excel

💡 Lưu ý : sử dụng điều kiện kèm theo so sánh khi cột được định dàng là số, ngày tháng. Kết quả trả về không đúng mực nếu sử dụng ở cột định dạng Text .

4 Lọc dữ liệu qua tiêu chí xử lý trung gian

Tiếp theo, mình muốn giải quyết và xử lý tiêu chuẩn lọc qua một hàm giải quyết và xử lý trung gian. Điều này được cho phép mình giải quyết và xử lý nhiều điều kiện kèm theo hơn trong một tiêu chuẩn. Cùng xem cách thực thi như thế nào nhé !

Ví dụ Thêm một tiêu chí có tên là Tình trạng = [True/False]

 • Đầu tiên, mình dùng hàm “=OR(I10=”Kho”)” để trả về kết quả TRUE hoặc FALSE.
 • Thực hiện lọc Advanced Filter như các ví dụ trên với tiêu chí Tình trạng = [True/False]

Advanced Filter - Excel

👉 Kết quả sẽ được tất cả các hàng có giá trị là Kho trong cột Tình trạng. Vậy kết quả lọc này có nghĩa là khi lọc các giá trị của cột Tình trạng sẽ so sánh với hàm “=OR(I10=”Kho”)” nếu là TRUE thì sẽ được lọc đưa ra bảng dữ liệu lọc.

Advanced Filter - Excel

OK ! Với những gì mình biết về Advanced Filter trong Excel đã san sẻ hết trên đây rồi. Hy vọng bài viết này hữu dụng với những gì bạn đang tìm kiếm .
Chúc các bạn thành công xuất sắc !

Những bài viết liên quan

Nút quay lại đầu trang