Thủ Thuật

Các hàm trong excel: 20+ hàm excel thông dụng nhất

Các hàm trong excel thông dụng nhất là những hàm nào ? Bạn có biết cú pháp của 20 + hàm excel sau đây không ? Cùng đọc bài viết để học các hàm excel cơ bản có ví dụ minh họa cụ thể giúp bạn hiểu rõ các hàm excel nhé .Các hàm excel thông dụng

1. Hàm SUM: Tính tổng

– Công dụng của hàm SUM : Hàm SUM trong Excel được sử dụng để tính tổng các đối số trên bảng tính. Sử dụng hàm SUM giúp bạn thống kê giám sát được số liệu lớn, bảng số liệu rậm rạp và triển khai phép tính nhanh gọn hơn cách nhập phép tính thường thì. Đặc biệt hữu dụng với những con số lẻ, như vậy thì tránh được những sai sót gặp phải nếu nhập thiếu một số lượng hay bỏ sai dấu, giữa các đơn vị chức năng tiền tệ .

Các hàm trong excel: 20+ hàm excel thông dụng nhất 8

– Cú pháp của hàm SUM: =SUM (number 1, number 2,…)

Trong đó :

 • number 1 là giá trị thứ nhất
 • number 2 là giá trị thứ hai

– Chức Năng : Tính tổng number 1 + number 2 + …– Chú ý :Ô tính có giá trị logic TRUE được xem là 1, FALSE được xem là 0 .Nếu các đối số number 1, number 2 là mảng hay tham chiếu thì chỉ các giá trị số trong mảng hay tham chiếu đó mới được tính. Các giá trị khác trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ lỡ .– Ví dụ := SUM ( 1, 2, 3 ) có giá trị bằng 6 .= SUM ( 3, 4, TRUE ) có giá trị bằng 7 .= SUM ( “ 2 ″, ” 4 ”, 1 ) có giá trị bằng 6 .Nhập công thức =SUM(A2,B2)Kết quả của phép tính được trả về.

2. Hàm AVERAGE: Tính trung bình cộng

– Công dụng hàm AVERAGE : Hàm AVERAGE trong Excel được dùng để tương hỗ tính trung bình cộng của một dãy số. Hàm AVERAGE tương hỗ người dùng thống kê giám sát nhanh hơn nếu số lượng thành phần trong dãy lớn và dài .

– Cú pháp: AVERAGE(Number1, [Number2], [Number3],…)

Trong đó :

 • Number1 là đối số thứ nhất. Đây là đối số bắt buộc
 • Number2, Number3, … : là các đối số tùy chọn .

– Chức năng : Tính trung bình cộng của các số Number1, Number2, Number3 …– Hàm AVERAGE được cho phép thực thi phép tính tối đa có 256 đối số. Dữ liệu hoàn toàn có thể là số, tên, khoanh vùng phạm vi hoặc tham chiếu ô có chứa số. Một đối số tham chiếu ô hoặc khoanh vùng phạm vi có chứa giá trị logic, văn bản hay ô rỗng thì những giá trị đó sẽ bị bỏ lỡ, trừ giá trị 0 hoặc được nhập trực tiếp vào list đối số .– Ví dụ : Cho bảng điểm của các học viên sau. Tính điểm trung bình cộng các môn học của từng học viên .Cho bảng excel. Tính trung bình cộng bằng hàm AVERAGE

Nhập công thức cho ô G2 =AVERAGE(D2,E2,F2)Kết quả của hàm AVERAGE trong excel cho ô G2.

3. Hàm MIN/MAX: Cho giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

– Công dụng hàm MIN / MAX : Cách sử dụng hàm MAX tìm giá trị lớn nhất của các đối số trong vùng tài liệu. Hàm MIN tìm giá trị nhỏ nhất của các đối số trong vùng tài liệu .– Cú pháp hàm MIN / MAX :

MAX (number 1, number 2, …)

MIN (number 1, number 2, …)

Trong đó :

 • Number 1, number 2 … là các đối số hoặc vùng tài liệu .

– Chức năng của hàm MIN / MAX : Trả về giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của các đối số hoặc vùng tài liệu có chứa số .– Ví dụ : Đưa về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trong dãy các số 65, – 20, 3, 4, 32 .– Công thức : = MAX ( 65, – 20, 3, 4, 32 ) = 65= MIN ( 65, – 20, 3, 4, 32 ) = – 20 .– Xem công thức hàm MIN / MAX cụ thể trên excel với giá trị được nhập vào ô .Nhập công thức cho ô B15 =MAX(A15, A16, A17, A18, A19)Kết quả của hàm MAX trả về cho phép tính.Nhập công thức cho ô C15 =MIN(A16, A17, A18, A19)Kết quả của hàm MIN trả về cho phép tính.

4. Hàm TRIM: Loại bỏ khoảng trống trong văn bản

– Công dụng hàm TRIM : Hàm TRIM là một trong các hàm cơ bản Excel giúp bạn giải quyết và xử lý các khoảng chừng trắng nằm rải rác trong ô tính khi bạn nhập hay dán văn bản từ một cơ sở tài liệu, một website khác về .

– Cú pháp: =TRIM(Text)

Trong đó :

 • Text là tài liệu bạn muốn vô hiệu khoảng trống .

– Ví dụ : Bạn có một bảng tính có cột Họ và Tên chứa các ký tự trắng như bảng dưới đây. Hãy sử dụng hàm TRIM để vô hiệu các khoảng chừng trắng này .– Công thức được nhập cho các ô cụ thể ở các hình dưới đây :Nhập công thức cho ô D2 =TRIM(B2)Kết quả là tên được loại bỏ khoảng trống.Kéo dấu + để áp dụng công thức cho toàn cột.

5. Hàm COUNT: Đếm số lượng dữ liệu dạng số

– Công dụng hàm COUNT : Thay vì đếm bằng tay thủ công các ô chứa số trong một bảng tài liệu khổng lồ thì hàm COUNT sẽ tương hỗ bạn .

– Cú pháp hàm COUNT: Count (vùng chọn để đếm) 

– Chức năng : Đếm số lượng các ô chứa số .– Lưu ý : Chỉ đếm tài liệu dạng số .– Ví dụ : Đếm số học viên đỗ trong đợt thi này, học viên trượt được ký hiệu là “ tr ” .Nhập công thức cho ô C12 =COUNT(C2:C11)Kết quả hàm COUNT cho thấy chỉ đếm số lượng của ô dữ liệu dạng số.

6.Hàm COUNTA: Đếm số lượng dữ liệu trong ô không trống

– Công dụng hàm COUNTA : Hàm COUNTA cũng dùng tương hỗ đếm ô. Tuy nhiên, thay vì chỉ đếm các ô chứa số, COUNTA sẽ tương hỗ bạn đếm bất kể ô nào có chứa nội dung ( cả số và cả chữ cái ) .

– Cú pháp hàm COUNTA: Counta (Value1, [value2], [value3],…)

Trong đó :

 • Value1 là đối số bắt buộc, là vùng tài liệu cần đếm .
 • Value2 và Value3 là các tùy chọn vì được đặt trong dấu [ ], không bắt buộc có .

– Chức năng : đếm số lượng các ô không trống trong vùng chọn .– Ví dụ : Đếm số lượng các ô không trống trong vùng chọn bảng sau :Nhập công thức đếm số ô không trống cho ô D12 =COUNTA(A1:D11)Kết quả là có 39 ô chứa dữ liệu dạng text và số.

7. Hàm COUNTIF: Đếm dữ liệu có điều kiện

– Công dụng hàm COUNTIF : Là hàm thường sử dụng trong Excel dùng để đếm số lượng với điều kiện kèm theo. Hàm COUNTIF giúp bạn tinh lọc tài liệu, trích xuất dữ liệu trong trường hợp thống kê giám sát số lượng loại sản phẩm A đã bán ra bao nhiêu chiếc trong tổng số mẫu sản phẩm trong kho …

– Cú pháp hàm COUNTIF: COUNTIF(range, criteria) 

Trong đó :

 • range là vùng chọn
 • criteria là đối số điều kiện kèm theo bạn muốn tìm kiếm .

– Chức năng : Tính số ô trong khoanh vùng phạm vi phân phối điều kiện kèm theo được chỉ định .– Ví dụ : Số lượng học viên Nam trong bảng sau :Nhập công thức

Các hàm trong excel: 20+ hàm excel thông dụng nhất 9

8. Hàm COUNTIFS: Đếm dữ liệu với nhiều điều kiện

– Cú pháp hàm COUNTIFS : Là hàm thường sử dụng trong Excel dùng để đếm số lượng với nhiều vùng chọn và nhiều điều kiện kèm theo cùng một lúc. Hàm COUNTIFS có tác dụng tựa như hàm COUNTIF.– Cú pháp hàm COUNTIFS :

COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2]…) 

Trong đó :

 • criteria_range1 là vùng chọn 1
 • criteria1 là điều kiện kèm theo 1
 • criteria_range2 là vùng chọn 2
 • criteria2 là điều kiện kèm theo 2

– Chức năng : Đếm số ô phân phối được toàn bộ các tiêu chuẩn được chỉ định .– Ví dụ : Số lượng học viên Nữ, có tuổi là 20 trong bảng sau :Nhập công thức cho ô H5Kết quả có 2 học sinh nữ có tuổi 20 trong bảng dữ liệu

9. Hàm LEN: Đo độ dài của chuỗi ký tự

– Công dụng hàm LEN : Để đo độ dài của chuỗi ký tự bất kể bạn hoàn toàn có thể sử dụng hàm LEN trong Excel, hàm này trả về độ dài đúng chuẩn của chuỗi ký tự từ đó bạn hoàn toàn có thể triển khai những nhu yếu bạn muốn .

– Cú pháp hàm LEN :LEN (text)

– Trong đó :

 • Text : là chuỗi ký tự

– Chức năng : Trả về giá trị là độ dài của chuỗi ký tự, kể cả ký tự khoảng trống .– Ví dụ : Đo độ dài của chuỗi “ University of Technology ” .Nhập công thức cho ô C17 =LEN(B17)Kết quả chuỗi “University of Technology” có 24 kí tự kể cả khoảng trống.

10. Hàm CONCATENATE: Nối các chuỗi ký tự

– Công dụng hàm CONCATENATE: Hàm CONCATENATE giúp kết hợp nội dung của các ô với nhau. Nếu bạn muốn kết hợp các ô tên, tên đệm, họ thành một ô thể hiện tên gọi hoàn chỉnh hãy sử dụng hàm CONCATENATE và di chuyển đếm các ô cần kết hợp là có kết quả như mong muốn. Để tạo khoảng cách hoặc dấu chấm, dấu phẩy.. giữa các ô kết hợp, bạn chỉ việc đưa dấu chấm, dấu phẩy… vào dấu ngoặc kép.

– Cú pháp: CONCATENATE (text 1, text 2, …)

– Trong đó :

 • Text 1 : là chuỗi thứ 1. Đây là đối số bắt buộc .
 • Text 2 : là đối số tùy chọn. Có thể lên đến tối đa 255 chuỗi. Các chuỗi phải được phân tách nhau bởi dấu phẩy .

– Chức năng : Dùng để ghép nối các chuỗi văn bản thành một chuỗi duy nhất. Các chuỗi được nối hoàn toàn có thể là số, văn bản, ô tham chiếu .– Ví dụ : Ghép các tên sau :

Các hàm trong excel: 20+ hàm excel thông dụng nhất 10

= CONCATENATE ( B1, ” “, C1 ) : Mark Twain= CONCATENATE ( A2, ” “, A1, ” is ”, A3, ” USD ” ) : Kawasaki Z250 price is 3365 USD .= CONCATENATE ( B2, ” và “, C2 ) : Phineas và Ferb .

11. Hàm DAYS: Trả về số ngày giữa 2 ngày trong Excel

– Công dụng hàm DAYS : Hàm trả về số ngày giữa 2 ngày trong Excel

– Cú pháp: DAYS(end_date, start_date).

Trong đó :

 • end_date là ngày kết thúc muốn xác lập số ngày, là tham số bắt buộc .
 • start_date là ngày tiên phong muốn xác lập số ngày, là tham số bắt buộc .

– Lưu ý :

 • Nếu end_date và start_date đều có dạng số thì hàm dùng EndDate – StartDate để tính số ngày giữa 2 ngày này .
 • Nếu end_date và start_date ở dạng văn bản hàm tự động hóa chuyển sang định dạng ngày bằng cách sử dụng hàm DATEVALUE ( date_text ) rồi thống kê giám sát .
 • Nếu đối số vượt ngoài khoanh vùng phạm vi của ngày tháng năm -> hàm trả về giá trị lỗi # NUM !
 • Nếu đối số dạng văn bản mà không hề chuyển sang định dạng ngày hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi # VALUE !
 • Nếu chuyển tài liệu sang năm thì chia cho 365 .
 • Nếu tính ở ngày hiện tại thì phối hợp với hàm TODAY ( )

– Ví dụ : Tính số năm công tác làm việc của các nhân viên cấp dưới :Nhập công thức cho ô H8 =DAYS(TODAY(), F8)/365 = 18 năm

12. Hàm PRODUCT: Hàm nhân 

– Công dụng hàm PRODUCT : Hàm PRODUCT là hàm tính phép nhân của các đối số .

– Cú pháp: =PRODUCT(number 1, number 2, …)

Trong đó :

 • number 1, number 2, … là các đối số .

– Ví dụ : Nhân các điểm thành tích .– Áp dụng công thức : = PRODUCT ( A2 : C2 ) ta có hiệu quả :

Các hàm trong excel: 20+ hàm excel thông dụng nhất 11

13. Hàm NETWORKDAYS: Tính số ngày làm việc

– Công dụng Hàm NETWORKDAYS : Thay vì đếm lịch để tính số ngày thao tác. Excel tương hỗ cho bạn một hàm NETWORKDAYS tính số lượng ngày thao tác toàn thời hạn giữa hai ngày một cách đúng mực, nhanh gọn .

– Cú pháp: =NETWORKDAYS(START_DATE,END_DATE,[HOLIDAYS])

– Chức năng : Trả về số lượng ngày thao tác trừ những ngày lễ hội và ngày cuối tuần mở màn từ ngày start_date và kết thúc bằng ngày end_date .– Lưu ý : Cài đặt định dạng ngày, tháng, năm .– Ví dụ : Ta có một bảng chấm công nhân viên A, gồm có cả số ngày nghỉ như sau. Tính số này thao tác của A .Nhập công thức =NETWORKDAYS(C2, D2). Kết quả trả về là 23 ngày.

14. Hàm NOW: Trả về ngày và giờ hiện tại

– Công dụng của hàm Now : Hiển thị ngày và thời hạn hiện tại trên trang tính hoặc muốn đo lường và thống kê dựa trên thời hạn hiện tại thì hàm NOW là giải pháp dành cho bạn .

– Cú pháp: = NOW ()

Cú pháp hàm NOW không sử dụng đối số .Kết quả của hàm NOW được update khi bạn triển khai một công thức hoặc edit một ô giá trị chứ không update liên tục .– Chức năng : Trả về giá trị ngày tháng năm và giờ phút hiện hành .Ví dụ : Bây giờ là 17 giờ 32 phút ngày 16/12/2020. Khi viết cú pháp hàm = NOW ( ) cho ô B6 sẽ trả về giá trị đúng mực giờ phút ngày tháng năm hiện hành .Nhập cú pháp =NOW() vào ôKết quả là ngày giờ hiện tại (lúc bạn nhập)

15. Hàm CHOOSE: Hàm tìm chuỗi kí tự

– Cú pháp: =CHOOSE(vị trí chuỗi kí tự, chuỗi thứ nhất, chuỗi thứ hai,…)

– Ví dụ : Cho tài liệu các ô : B1 = ” Van ” ; B2 = ” Su ” ; B3 = ” Dia ly ” Ngoai Ngu ” ; B4 = ” Tin hoc ”= CHOOSE ( 4, B1, B2, B3, B4 ) = Tin hoc

16. Hàm VLOOKUP: Hàm tham chiếu dữ liệu cột dọc

– Công dụng của hàm VLOOKUP : Hàm VLOOKUP hay còn gọi là hàm tham chiếu cột, nó lấy thông tin từ bảng phụ với điều kiện kèm theo dò tìm ở bảng chính để điền vào cột nào đó của bảng chính nếu thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo dò tìm .– Cú pháp hàm VLOOKUP :

=VLOOKUP(lookup_value,table_array,row_index_num,range_lookup)

Trong đó :

 • lookup_value : là giá trị để tham chiếu hoàn toàn có thể là một ký tự, chuỗi ký tự, tham chiếu hay giá trị nào đó của bảng chính .
 • table_array : vùng chứa tài liệu của bảng phụ ( lấy vùng bằng cách dùng chuột quét cả bảng phụ ). Luôn phải để ở dạng địa chỉ tuyệt đối bằng cách quét xong rồi nhấn F4 để có dấu USD đằng trước nhé
 • row_index_num : giá trị cần lấy ra thuộc cột mấy trong bảng phụ
 • range_lookup : muốn tìm đúng chuẩn hay tương đối ( 0 là đúng chuẩn, 1 là tương đối ) thường giá trị này là 0 nhé .

– Lưu ý : Bài toán về hàm vlookup thường cho ra khi bắt ta tham chiếu cột từ một bảng phụ cho trước .– Ví dụ : Hãy điền tên vào cột tên hàng dựa vào ký tự của cột mã hàng lấy tham chiếu từ bảng phụ .Nhập công thức =VLOOKUP(C6,$B$11:$C$14,2,0). Kết quả cho ra là : Gà.

17. Hàm HLOOKUP: Hàm tham chiếu dữ liệu hàng ngang

– Công dụng hàm HLOOKUP : Hàm HLOOKUP dùng dò tìm một giá trị ở dòng tiên phong của một bảng tài liệu. Nó sẽ trả về giá trị ở cùng trên cột với giá trị tìm thấy trên hàng mà tất cả chúng ta chỉ định .

– Cú pháp: HLOOKUP(lookup_value, table_array, row_index_num, [range_lookup])

Trong đó :

 • lookup_value là giá trị tìm kiếm, giá trị dùng để tìm kiếm, hoàn toàn có thể là một chuỗi ký tự, một tham chiếu, một giá trị nào đó của bảng chính. Giá trị này phải có tên trong vùng tài liệu tìm kiếm .
 • table_array là vùng tài liệu tìm kiếm : Vùng chứa tài liệu cần tìm. Vùng chứa tài liệu tìm kiếm này thường nằm ở bảng phụ. Lưu ý : trong vùng tài liệu tìm kiếm này phải chứa giá trị tìm kiếm
 • row_index_num là hàng trả về giá trị tìm kiếm : giá trị lấy ở hàng thứ mấy trong bảng phụ
 • range_lookup là tham số : muốn tìm đúng mực hay tương đối. Tham số này điền “ 0 ” nếu bạn muốn dò tìm đúng mực, điền số “ 1 ” nếu muốn dò tìm giá trị tương đối .

Nhập công thức

18: Hàm LEFT: Lấy kí tự bên trái

– Hàm Left là hàm sẽ lọc giá trị bên trái của chuỗi .

– Cú pháp: =LEFT(Text,N)

Trong đó :

 • Text là chuỗi văn bản .
 • N là Số ký tự mà bạn muốn trích dẫn .

– Ví dụ := LEFT ( “ Thuthuatmaytinh ”, 7 ) => Kết quả trả về : Thuthuat

19: Hàm RIGHT: Lấy kí tự bên phải

– Dùng hàm RIGHT khi cần lấy những ký tự từ phía bên phải của chuỗi .

– Công thức:  =RIGHT(ô chứa chuỗi cần lấy, số ký tự muốn lấy)

Các hàm trong excel: 20+ hàm excel thông dụng nhất 12

20: Hàm INDEX: Bảng, dòng số, cột số

– Công dụng : trả về một tham chiếu đến một ô bên trong mảng dựa trên số hàng và cột mà bạn chỉ định .

– Cú pháp: INDEX(array, row_num, [column_num]) 

– Ví dụ : 92 được tìm thấy tại giao điểm của hàng 3 và cột 2 trong dải E4 : F7 .

Các hàm trong excel: 20+ hàm excel thông dụng nhất 13

Xem thêm : Video học các hàm trong excel

21: Hàm MATCH: hàm tra cứu, dò giá trị

– Công dụng : tìm kiếm lookup_value trong lookup_array, và sau đó trả về vị trí tương đối của mục đó trong dãy .

– Cú pháp: MATCH(lookup_value, lookup_array, [match_type])

– Ví dụ : Yellow được tìm thấy ở vị trí thứ 3 trong dải E4 : E7. Đối số thứ 3 là tùy chọn, bạn hoàn toàn có thể đặt đối số này là 0 để trả về vị trí của giá trị trong ô hoặc trả về # N / A nếu không tìm thấy .

Các hàm trong excel: 20+ hàm excel thông dụng nhất 14

Như vậy là tất cả chúng ta đã khám phá về các hàm trong excel cơ bản và thông dụng nhất. Hãy nhớ rõ cú pháp cũng như công dụng của từng hàm để vận dụng trong thực tiễn việc làm bạn nhé !

Những bài viết liên quan

Nút quay lại đầu trang